Resmettigimiz her seyi dogadan secmeliyiz ve dogadan en güzel seyleri almal?y?z.

Binalara Kot Verilmesi

Binalara kot verme konusunu sizlere kısaca açıklamak istiyorum, biliyorumki yeni mezun bir çok arkadaşımız bu konuda zorluk yaşıyor,

Binalara arsanın cephe aldıgı, yolun kırmızı kotuna (Ham yollarda, hazırlanan ve onaylanan yol profiline göre, bitmiş yolun kaplama üst kotudur. ) göre ve yolun yüksek tarafına rastlayan  bina kenarı hizasındaki tretuvar  seviyesinden (bordür tası üst seviyesinden) kot verilir.  Tretuvar seviyesi, yol seviyesinin (0.18) m. üstü olarak kabul edilir.
Kaplaması yapılmıs yollarda mevcut yol kotları, yapılmamıs yollarda ise yol profili ile belirlenen kırmızı kotlar esas kabul edilir. Henüz tretuvarı ikmal olunmamıs ve kırmızı kotu tespit edilmemis olan yollarda bu tespit isi ilgilisinin müracaatı üzerine yolun profilinin çıkarılıp yola iliskin kırmızı çizginin geçirilerek onayının yapılması isi ilgili Belediye Başkanlığı’nca 30 gün içinde yapılır.

Kot alınan yola olan mesafesi (6.00) m.’yi asan ayrık nizam binalarda kot bina ön cephesi tabii zemin ortalamasından alınır. Ancak Yol kotuna nazaran tabii zemini az meyille yükselen parsellerde ise kot bina köse kotlarının aritmetik ortalaması alınarak bulunur. Yola göre yüksek olan parsellerde, tabii zemin kotu, o parseller için bordür seviyesinden verilecek kotu (3.00) m’den fazla geçemez.
Bitisik nizam binalarda kot; kot alınan yola mesafesine ve yol kotuna nazaran tabii zemin meyiline baglı kalınmaksızın arsanın cephe aldıgı yolun kırmızı kotuna göre ve yolun yüksek tarafına rastlayan bina kenarı hizasındaki tretuvar seviyesinden (bordür tası üst seviyesinden) verilir. Ön bahçe mesafeleri bina köse noktalarına göre farklılık gösteren hallerde bina köşe noktalarından yola çıkan dik mesafelerin ortalaması alınarak ön bahçe mesafesi belirlenir. Ancak dik meyilli olan veya yol kenarında set teskil eden arsalarda ön bahçe mesafesine baglı kalınmaksızın yapılacak binalara civarın karakterine göre belediyesince kot verilir. Blok basına rastlayan ön bahçeli binalara blogun diger parsellerin bulundugu sartlara göre kot verilir.
Dik meyilli arazi: Yapının oturdugu yerde meyili %l5’i asan arazidir. ikili blok teskil edilen binaların her bloguna ayrı ayrı bu madde hükümlerine göre kot verilir.

Köse bası Parsellerde ve iki Yola Yüzü Olan Ara Parsellerde,
A.
Parselin yüz aldıgı iki sokaga imar nizamına göre verilen yükseklikler farklı ise; parselde daha fazla yüksekligin verildigi sokagın sartlarına göre,
B. Parselin yüz aldıgı iki sokaga aynı yükseklik veriliyor ise daha yüksek kottaki sokagın sartlarına göre;
C. Blok basına rastlayan köse bası parsellere blogun diger parsellerinin bulundugu sartlara göre kot verilir.

Köse bası parsellerde  bendinin A. fıkrasına göre kot verilen bitisik nizam yapıların bu yükseklikleri diger sokakta en çok (20.00) m. devam edebilir. 20.00 m.’den sonra kademelendirilerek diger sokagın sartlarına uydurulur.Kademe cephesi hiçbir kosulda 3.00 m
den az olamaz.

İki yola yüzü olan ara parsellerde bendinin A. ve B. fıkralarına göre kot verilen bitisik nizam yapılar kademelendirilerek diger sokak sartlarına uydurulur, bu kademe binanın diger yol cephesine (3.00) m.’den fazla yaklasamaz. Su kadar ki aynı adada
tesekkülün kademesiz olması halinde mevcut tesekküle uyulur. Ayrıca bir yapı adasının tamamı iki yola cepheli tek sıra parsellerden teşekkül etmis ise kot farkından dolayı kademe yaptırılmaz.

Yol kenarında korunması gereken bir set üzerinde yapılacak ön bahçeli binaya set üstünden kot verilebilir. Aksi halde binaya yoldan kot verilerek parsel yol kotunda tesviye edilebilir. Bu maddede sözü geçen setli arazi yoldan en az (l.50) m. yükseklik ile baslayarak
yükselen arazidir.

Bir parsele birden fazla bina yapılması halinde her bina müstakil düsünülerek yakın oldugu çevrenin sartlarına göre belediyesince kot verilir, bu durum avan proje veya vaziyet planında gösterilir. Özellik arz eden durumlarda veya avan proje uygulaması yapılan yerlerde kot yerinin tespitine ilgili belediye baskanlıgı yetkilidir.

Comments of this post

Mimar Fuat

Mimar Fuat
11 Ağustos 2010

Parselin köşe kotlarının ve cephe aldığı yol ve/veya yolların siyah kotlarını gösteren plankote, İlçe ve İlk Kademe Belediyelerince veya İlgili Belediyesinin onaylaması koşulu ile serbest çalışan bir Harita ve Kadastro Mühendisi tarafından hazırlanır.

Mal sahibi tarafından tatbikat projelerine geçilmeden önce, İlgili Belediyesinden plankote alınması zorunludur.p

Binalara kot verilmesinde, aşağıdaki esaslara uyulur:

1) Yoldan kotlandırma: Genel olarak, binaların cephe aldığı yolun tretuvar seviyesinden (bordür taşı üst seviyesinden) kot verilir.

Tretuvar seviyesi, yol seviyesinin 0.30 m üstü olarak kabul edilir. Henüz oluşmamış yollarda kot talebi halinde, bordür üst seviyesi, İlgili Belediyesi tarafından hazırlanan projesine göre en geç 20 gün içinde belirlenir.

Binalara kot verilirken parselin kot aldığı yol cephesinin orta noktası hizasındaki en yüksek tretuvar ‘’röper’’ kabul edilir.

Parselin kot aldığı yol cephesinin köşe kotları arasında 3.50 m veya daha fazla kot farkı bulunması halinde, binanın oturacağı alan kademelendirilmek ve her kademenin orta noktasına rastlayan bordür taşı üst seviyesi (+ 0.00) kabul edilmek suretiyle kot belirlenir.

Ancak, her kademenin kendi hizasındaki en düşük bordür kotundan itibaren yüksekliği en çok 2.50 m olmak zorundadır. Kademeli kotlandırmada her kademe, cephe boyunca 6.00 m ‘den aşağı olamaz.

Son kademenin 6.00 m ‘den az olması durumunda, bir önceki kademe seviyesine uyulur. Ayrıca her kademedeki bina bölümü kendi ( + 0.00) kotuna göre, İmar Planı ile belirlenen saçak seviyesini geçemez. Köşe başı parsellerde kademeli kotlandırma yalnız, bina köşeleri arasındaki kot farkının en fazla olduğu yol cephesinde uygulanır. Köşe başı parsellerde kademeli kotlandırma yalnız, bina köşeleri arasındaki kot farkının en fazla olduğu yol cephesinde uygulanır. (15.09.2006 tarih ve 579/2195 sayılı meclis kararı ile eklenmiştir.)

Tabii zemin kotu yol kotu altında olan parsellerde de ,binalara verilecek azami kot parselin cephe aldığı yol orta noktası hizasındaki en yüksek tretuvar seviyesidir.

2) Tabii zeminden kotlandırma : Arazinin meyilli olması durumunda, parselin tabii

zemini yoldan yüksek ve ön bahçe mesafesi 8.00 m veya daha fazla ise veya parselin tabii zemini yoldan aşağıda ve ön bahçe mesafesi 10.00 m veya daha fazla ise tabii zeminden kot verilir.

Arazinin meyilli olması durumunda; parselin tabii zemini yoldan yüksek ve ön bahçe mesafesi 8.00 m ’den az ise veya parselin tabii zemini yoldan aşağıda, ön bahçe mesafesi 10.00 m ’den az ise binalara imar yolundan veya tabii zeminden kot verilmesi, İlçe ve İlk Kademe Belediyelerinin Teknik Birimlerince yapılacak tespite göre belirlenir. Tabii zeminden kot verilmesinin uygun görülmesi halinde; binanın yol cephesindeki iki köşe kotundan yüksek olan köşe kotu esas alınarak röper noktası verilir. Veya binanın tabii zemin köşe kotlarının ortalaması esas alınarak da röper noktası belirlenebilir.

Aynı ada içerisindeki tüm parseller için röper noktası aynı yöntemle belirlenir.

Ancak yola göre yukarıda ve aşağıda olan parsellerde kot alınan nokta itibariyle çıkabilecek bodrum katta, İmar Yönetmeliğinin 52. Maddesi Hükümleri uygulanacaktır. Bir veya birden fazla yola cepheli olup, üzerinde birden fazla yapı yapılması mümkün olan parsellerdeki yapılara verilecek kotun röper noktası yukarıdaki esaslara göre belirlenir.

3) Köşe başı parsellerde kotlandırma: Köşe başı parsellerde kot, yolların farklı genişlikte olduğu durumda geniş yoldan ve parsel orta noktası hizasındaki bordür taşı üst seviyesinden verilir.

Yolların aynı genişlikte ve yollar arasındaki kot farkının en çok 1.50 m olduğu durumlarda yolların kesiştiği tretuvar üst seviyesinden kot verilir.

Aynı genişlikte yolların kesişmesi sonucu meydana gelen ve yollar arasından 1.50 m ’den fazla kot farkı bulunan, İmar Planında ön cephesi işaretlenmeyen köşe başı parsellerde kot, yollar üzerindeki kat nizamı, bitişik parsellerin kot durumu, parsel cepheleri uzunlukları ile yapı yoğunluğu dikkate alınarak İlgili Belediyesince belirlenen parsel ön cephesinin orta noktası hizasındaki bordür taşı üst seviyesinden verilir.

Röper noktası ve parselin yol cephesine rastlayan köşe kotları arasında 3.50 m veya daha fazla kot farkı olması durumunda (1) numaralı bent Hükümleri doğrultusunda kademe yapılır. (15.09.2006 tarih ve 579/2195 sayılı meclis kararı ile değişmiştir.)

4) Köşe başı olmayıp iki yola cephesi olan parsellerde kotlandırma: Bu maddenin yukarıdaki bentlerinde belirtilen genel Hükümlere uyulmak koşuluyla aşağıdaki şekilde kot verilir.

a)Bina derinliği 20m ve altında olan parsellerde üst yoldan kotlandırma yapılır.

b)Bina derinliği 20m’den fazla olan parsellerde ilk 20m üst yola göre kotlandırılır. Geri kalan kademe 3m’den az olmamak kaydıyla alt yoldan kotlandırılır. 3m’den az olan kısım ilk 20m’ye dahil edilir.

c)İki yolun kot alınan noktaları arasında 3m’den az kot farkı varsa, bina derinliğine bakılmaksızın kademe şartı aranmaz.

d)Kademe hattından itibaren çıkma yapılabilir. Ancak düşük yol bina cephesi arasındaki mesafe çıkma ucundan itibaren 3.00 m ‘den ( kademe hattı ile düşük yol bina cephe hattı arasındaki mesafe 4.00 m ‘den ) az olamaz.

e)Bina yol cephe hattının tanımı Madde 17/8 ‘de açıklanmış olup, yukarıda bahsedilen (d) bendinin uygulanması esnasında ön cephedeki çıkma hattı esas alınamaz.

f)Bu bent Hükümlerinin uygulanmasında tereddüde düşüldüğü takdirde, Yönetmeliğin 6. Maddesinin 2. paragrafına göre işlem yapılır.

(a,b,c bentleri 13.10.2005 tarih ve 1157/2998 sayılı meclis kararı ile eklenmiştir.)

5) İkili veya üçlü blok teşkil eden binaların her birisine, yukarıdaki bentlere göre ayrı ayrı kot verilir.

Bir parselde birden fazla yapı yapıldığında her yapı için ayrı olarak yukarıdaki bentlere uygun kot verilir.

Mimar Fuat

Mimar Fuat
11 Ağustos 2010

MADDE 32- ZEMİN KAT KOTU

Zemin kat taban kotu: Zemin kat taban seviyeleri, binaların kot aldığı cephesinde

(+ 0.00 ) kotunun (röper noktası) altına düşemez ve (+ 1.00) kotunun üzerine çıkamaz.

Her koşulda azami bina yüksekliği aşılamaz.

Ancak İlgili Belediyesinin uygun görmesi halinde zemin kat taban seviyesi kotu tabii zeminden minimum 0.50 m. yükseklikte kalmak koşulu ile kot aldığı yol cephesinde bulunan + 0.00 kotunun altında olmasına izin verilebilir.

Tabii zemin: Arsanın hafredilmemiş ve / veya doldurulmamış durumudur.

Tesviye edilmiş zemin: Bu Yönetmelikte belirtilen esaslara göre kazı veya dolgu yapılmak suretiyle arsanın kazandığı son zemin durumudur.

1) Tesviye İşlemlerinde Aşağıdaki Şartlara Uyulur:

Tabii zeminde, İlgili Belediyesince yol kotu (plankote) tutanağı düzenlenmeden, hiçbir şekilde kazı veya dolgu yapılamaz. Aksi takdirde, İmar Kanununun 40. ve 42. Maddeleri uyarınca işlem yapılır.

a- Ön Bahçelerin Tesviyesi: Yoldan kot alan parsellerde, %15 ‘den daha az eğimli bir yola cephesi bulunan parsellerin yol cephesinde, parsel sınırı ile bina cephesi arasında kalan kısımlar, komşu parsel sınırına kadar yol eğimine göre kaldırım seviyesinde tesviye edilir.

%15 ‘den fazla eğimli merdivenli veya kademeli bir yola cephesi bulunan parsellerde, parsel sınırı ile bina cephesi arasında kalan kısım, yaya kaldırımı ile uyumlu olmak ve kademeler arasında en çok 0.15 m ‘den fazla kot farkı olmamak üzere tesviye edilir.

Bina yol cephe hatları ile yollar arasında kalan bahçeler yola doğru en fazla %2 meyil verilerek tesviye edilir.

b- Arka Bahçelerin Tesviyesi: Tabii zemini (+ 0.00 ) kotunun üstündeki arka bahçe zemini bu kota kadar kazılabilir. Ancak, kayalık zeminlerde veya parsel arka sınırındaki ortalama tabii zeminin (+ 2.00 ) kotundan yukarıda olması halinde gerekli önlemler alınarak, bina arka cephesinden itibaren 3.00 m ‘lik şeridin tesviyesi ile yetinilir.

Parsel arka köşe ve bina arka köşelerinden en az birine isabet eden tabii zemin,

(+ 0.00) kotunun altında ise, arka bahçede en düşük kota kadar kazı yapılabilir.

Ayrıca, arka bahçelerde 2.00 m ‘den fazla olmamak ve (+0.00) kotunu geçmemek koşuluyla dolgu yapılabilir.

c- Yan Bahçelerin Tesviyesi: (+ 0.00) kotunu aşan yan bahçelerde, zemin bu kota kadar kazılabilir. (+ 0.00) kotunun altındaki yan bahçelerin arka bahçe tesviye kotunun altına inilmemek suretiyle kazılması mümkündür. Tabii zemini arka bahçe tesviye kotunun da altında kalan yan bahçeler arka bahçe tesviye kotuna kadar doldurulabilir.

İlgili Belediyesi, uygun görmesi halinde binaya giriş verilmek üzere yan ve arka bahçede + 1.00 kotuna kadar dolgu yapılmasına izin verebilir.

Arka bahçe tesviye kotu seviyesinde tesviye edilerek bina ön bahçe hizası ile kot farkı oluşan parsellerde, ön bahçe ile bağlantıyı sağlayan merdiven ve rampa yapılması zorunludur.

Köşe başı parsellerin ön bahçeleri, bina cephe hattı boyunca, komşu parsel sınırına kadar yaya kaldırımı eğimince tesviye edilir.

d- Arka ve yan bahçeler, parselin en düşük köşe kotunu aşmamak üzere tesviye

edilebilir. Bu gibi hallerde, projesine uygun olarak istinat duvarı da dahil gerekli tüm önlemler alınır.

2) Bina girişlerinde aşağıdaki şartlara uyulur:

Yol cephelerinden giriş alan binalarda, girişin hizasındaki bordür taşı üst seviyesinin altında giriş yapılamaz.

Ancak İlgili Belediyesi, uygun görmesi halinde yol cephesinden giriş alan binaların giriş taban seviyesi kotu tabii zeminden minimum 0.50 m yükseklikte kalmak koşulu ile kot aldığı +0.00 kotunun altında olmasına izin verebilir.

Yola bakmayan cephelerden köprü veya giriş şeridi aksı hizasındaki bordür seviyesinden en fazla 1.50 m inilmek veya çıkılmak suretiyle giriş yapılabilir.

Tabii zeminden kotlandırılan parseller yukarıdaki şartlara tabi değildir. Giriş tabii zemine uyumlu olarak düzenlenecek merdiven ve rampalarla sağlanır.

Binalara girişi sağlayan köprü ve giriş şeridi ile tretuvar ve bina girişi arasında, kot farkı olduğu durumlarda ve binalara girişin merdivenlerle sağlanmasının zorunlu olduğu hallerde, merdivenlerin yanı sıra engellilerin de kullanımını sağlanmak amacıyla, standardına uygun rampa yapılması zorunludur.

Ayrıca döşeme kaplamalarında kaymayı önleyen, tekerlekli sandalye ve koltuk değneği hareketlerini güçleştirmeyen T.S.E. Standartlarına uygun malzeme kullanılması zorunludur.

Sinan

Sinan
29 Ocak 2011

İhtilafa düşülen yerler var cıkmalar konusunda.

ön cephe (yol cephesi) ile arka cephe arasında yuksek kot farkı olan yerlerde,zemin kat ön cephede sakuli mesafe olan 2.40 m yi kurtarmaz fakat arka cephe kurtarırsa zemin katın arka cephesinde cıkma yapılabilir mi?

Sonucta sakuli mesafe kurtarıyorsa,bahcelerdeki cekme mesafeleri kurtarıyorsa arka cepheden 2. kat gibi oluyor bu zemin kat

murat tekin

murat tekin
22 Mart 2012

osman bey kolay gelsin sizden ricam bir arsam vardı anlaşmamız giriş kattan 2 daire idi yer meğilliği var kottan 3 daire daha indi ve girişi yukarda verdi şimdi benim alacağım direler yukarıda oluyor ve mütait olmaz aşağıdan vercem diyor binanın toplamkatı 10 oldu belediyinenin katverdiği limitse 7 bolmaz yukarı kottan vercen dedim oda olmaz deddi ozaman ruhsatlı binasında yapılmış binada tadilat yapılırmı ve kot belediyenin verdiği yermi olur yani giriş yosa enaltmı olur
tşk

Osman Doğan

Osman Doğan
23 Mart 2012

Merhaba Murat Bey;
Yazdıklarınızdan anladığım kadarı ile eğimli bir araziye sahipsiniz ve bu araziyi arsa payı karşılığında müteahhit ile anlaştınız, müteahhit sizin istediğiniz daireleri vermiyor bu ve buna benzer konularda çok fazla yazı aldığım için öncelikle http://odogan.com/dosyalar/kat_sozlesme.doc şeklinde bir sözleşme yapmanız sizi koruma altına almış olacaktı. Belediyenin imar planında sizin arsanız için 7 kat imar vermesi 0,00 kotundan itibarendir, bunun altında kalanlar imar durumunun kat yüksekliğini çokta fazla etkilemez, zemin kattı neresi oluyor diye soracak olursanız projedeki 0,00 kotu muhtemelen sizin istediğiniz zemin katı olmuş olacaktır. Takıldığınız veya anlayamadığınız durumlarda info@odogan.com adresine email gönderebilirsiniz.

serdar

serdar
23 Ağustos 2013

osman bey merhaba siteniz çok faydalı bende bi kaç bilgi edindim tşekkürler

gözde

gözde
25 Aralık 2013

çok teşekkürler gerçekten faydalı bilgiler paylaşmışsınız.

Osman Doğan

Osman Doğan
07 Şubat 2014

Binanın kot aldığı nokta!

Binanın kot aldığı nokta, yoldan, tabii zeminden ve köşebaşı parselden başlıyor. Genel olarak binaların cephe aldığı bordür taşı üst seviyesinden (tretuvar) binalara kot veriliyor. Tretuvar seviyesi, yol seviyesinin (0.18) m. üstü olarak kabul ediliyor. Henüz oluşmamış yollarda kot talebi halinde bordür üst seviyesi, Belediye tarafından hazırlanan projesine göre en geç 20 gün içerisinde belirleniyor.

Binalara kot verilirken parselin kot aldığı yol cephesinin orta noktası hizasındaki en yüksek tretuvar seviyesi röper kabul ediliyor. Parselin kot aldığı yol cephesinin köşe kotları arasında (3.50) m. veya daha fazla kot farkı bulunması halinde, binanın oturacağı alan kademelendirilmek ve her kademenin orta noktasına rastlayan bordür taşı üst seviyesi (+-0.00) kabul edilmek suretiyle kot belirleniyor. Ancak her kademenin kendi hizasındaki en düşük bordür kotundan itibaren yüksekliği en çok (1.75) m. olmak zorundadır.

Kademeli kotlandırmada her kademe, cephe boyunca (6.00) m. den aşağı olmaz. Son kademenin (6.00) m. den az olması durumunda bir önceki kademe seviyesine uyuluyor. Ayrıca her kademedeki bina bölümü kendi (+-0.00) kotuna göre, imar planı ile belirlenen saçak seviyesini geçemez.

Binanın kot aldığı nokta olan tabii zemin kotu, yol kotu altında olan parsellerde, binalara verilecek azami kot parselin cephe aldığı yol hizasındaki en yüksek tretuvar seviyesidir. Arazinin meyilli olması durumunda, parselin tabii zemini yoldan yüksek ve ön bahçe mesafesi (10.00) m. veya daha fazla veya parselin tabii zemini yoldan aşağıda ve ön bahçe mesafesi (15.00) m. veya daha fazla ise tabii zeminden kot verilir. Yola göre yüksek olan parsellerde, tabii zemin kotu, o parseller için bordür seviyesinden verilecek kotu (3.00) m. den fazla geçemez.

Köşebaşı parsellerde kotlandırma:
Bir yola cepheli veya birden fazla yola cepheli olup, üzerinde birden fazla yapı yapılması mümkün olan parsellerde kot, her binanın köşe kotlarının aritmetik ortalaması alınarak bulunuyor. Ancak, yola nazaran (3.00) m. yüksek olan parsellerde, tabii zemin kotu ilgili belediyenin imar birimince yapı adasının tamamının bu madde hükümleri çerçevesinde etüdü ve bunun belediye encümenince kabulü ile yapılıyor.

Köşe başı parsellerde kot, yolların farklı genişlikte olduğu durumda geniş yoldan ve parsel orta noktası hizasındaki bordür taşı üst seviyesinden veriliyor. Yolların aynı genişlikte olduğu, yollar arasındaki kot farkının en çok (1.50) m. olduğu durumlarda yolların kesiştiği tretuvar üst seviyesinden kot veriliyor.

Aynı genişlikte yolların kesişmesi sonucu meydana gelen ve yollar arasında (1.50) m. den fazla kot farkı bulunan, imar planında ön cephesi işaretlenmeyen köşe başı parsellerde kot, yollar üzerindeki kat nizamı, bitişik parsellerin kot durumu, parsel cepheleri uzunlukları ile yapı yoğunluğu dikkate alınarak belediyesince belirlenen parsel ön cephesinin orta noktası hizasındaki bordür taşı üst seviyesinden verilir.

Osman Doğan

Osman Doğan
07 Şubat 2014

Kot nedir?

Binalara kot verme ile ilgili hükümler Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği kapsamında aşağıdaki gibi üç şekilde uygulanıyor.

1) Kot nedir? – Yoldan kotlandırma
Genel olarak binaların cephe aldığı yolun tretuvar seviyesinden (bordür taşı üst seviyesinden) kot verilir.

Tretuvar seviyesi, (Ek ibare:RG-1/6/2013-28664) kırmızı kota göre belirlenen yol seviyesinin (0.18) m. üstü olarak kabul edilir.

Henüz oluşmamış yollarda kot talebi halinde bordür üst seviyesi, (Değişik ibare:RG-1/6/2013-28664) ilgili idare tarafından hazırlanan projesine göre en geç (Değişik ibare:RG-1/6/2013-28664) 3 gün içinde belirlenir.

Binalara kot verilirken parselin kot aldığı yol cephesinin orta noktası hizasındaki en yüksek tretuvar seviyesi röper kabul edilir.

Parselin kot aldığı yol cephesinin köşe kotları arasında (3.50) m. veya daha fazla kot farkı bulunması halinde, binanın oturacağı alan kademelendirilmek ve her kademenin orta noktasına rastlayan bordür taşı üst seviyesi (+-0.00) kabul edilmek suretiyle kot belirlenir. Ancak her kademenin kendi hizasındaki en düşük bordür kotundan itibaren yüksekliği en çok (1.75) m. olmak zorundadır.

Kademeli kotlandırmada her kademe, cephe boyunca (6.00) m.den aşağı olamaz. Son kademenin (6.00) m.den az olması durumunda bir önceki kademe seviyesine uyulur. Ayrıca her kademedeki bina bölümü kendi (+-0.00) kotuna göre, imar planı ile belirlenen saçak seviyesini geçemez.

Tabii zemin kotu yol kotu altında olan parsellerde, binalara verilecek azami kot parselin cephe aldığı yol hizasındaki en yüksek tretuvar seviyesidir.

2) Kot nedir? – Tabii zeminden kotlandırma
Arazinin meyilli olması durumunda, parselin tabii zemini yoldan yüksek ve ön bahçe mesafesi (10.00) m. veya daha fazla veya parselin tabii zemini yoldan aşağıda ve ön bahçe mesafesi (15.00) m. veya daha fazla ise tabii zeminden kot verilir.

Yola göre yüksek olan parsellerde, tabi zemin kotu, o parseller için bordür seviyesinden verilecek kotu (3.00) m.den fazla geçemez.

Bir yola cepheli veya birden fazla yola cepheli olup, üzerinde birden fazla yapı yapılması mümkün olan parsellerde kot, her binanın köşe kotlarının aritmetik ortalaması alınarak bulunur. Ancak, yola nazaran (3.00) m. yüksek olan parsellerde, tabii zemin kotu ilgili (Değişik ibare:RG-1/6/2013-28664) idarenin imar birimince yapı adasının tamamının bu madde hükümleri çerçevesinde etüdü ve bunun (Değişik ibare:RG-1/6/2013-28664) ilgili idare encümenince kabulü ile yapılır.

3) Kot nedir? – Köşe başı parsellerde kotlandırma
Köşe başı parsellerde kot, yolların farklı genişlikte olduğu durumda geniş yoldan ve parsel orta noktası hizasındaki bordür taşı üst seviyesinden verilir.

Yolların aynı genişlikte olduğu, yollar arasındaki kot farkının en çok (1.50) m. olduğu durumlarda yolların kesiştiği tretuvar üst seviyesinden kot verilir.

(Değişik paragraf:RG-1/6/2013-28664) Aynı genişlikte yolların kesişmesi sonucu meydana gelen ve yollar arasında 1,50 m.den fazla kot farkı bulunan, ön cephesi, uygulama imar planında işaretlenmeyen köşe başı parsellerde, kotu yüksek olan parsel cephesinin aritmetik ortalaması esas alınarak +0.00 kotu belirlenir. Röper noktası ve parselin yol cephesine rastlayan köşe kotları arasında 3,50 m. veya daha fazla kot farkı olması durumunda (1) numaralı bent hükümleri doğrultusunda kademe yapılır.
Röper noktası ve parselin yol cephesine rastlayan köşe kotları arasında (3.50) m. veya daha fazla kot farkı olması durumunda (1) numaralı bent hükümleri doğrultusunda kademe yapılır.

4) Köşe başından başka iki yola cephesi olan parsellere, cephe aldığı yoldan bu maddenin yukarıdaki bentlerine uygun olarak kot verilir.

5) İkili veya üçlü blok teşkil eden binaların her birisine yukarıdaki bentlere göre ayrı ayrı kot verilir.
Bir parselde birden fazla yapı yapıldığında her yapı için ayrı olarak yukarıdaki bentlere uygun kot verilir.

Tabii zeminden kotlandırma, ancak ilgili belediyenin imar birimince, yapı adasının tamamının etüdü ve bunun ilgili belediye encümenince kabulü ile uygulanır.

Osman Doğan

Osman Doğan
07 Şubat 2014

Kot kesit belgesi nedir?
İnşaat öncesi yapılması gereken işlemler arasında kot kesit belgesinin temin edilmesi de yer alıyor. Söz konusu belge, inşaatın yapılacağı arsanın bağlı olduğu belediyelere yapılacak başvuru sonrasında alınabiliyor.

Kot kesit belgesi, imar parselinde yapılacak binanın, proje müellifince hazırlanacak vaziyet planına göre yükseklik konumunu belirleyen belgeyi ifade ediyor. Kot kesit belgesinin alınabilmesi için, belediyeye bir dilekçe yazılması ve gereken diğer evrakların temin edilmesi gerekiyor. Başvuruda gereken belgeler belediyeden belediyeye değişmekle birlikte şu şekilde sıralanıyor.

Başvuruda istenen belgeler
– Tapu
– Harita Örneği (çap)
– Aplikasyon
– İmar Durum Belgesi
– Dilekçe

Osman Doğan

Osman Doğan
07 Şubat 2014

Kırmızı kot nedir?
8 Eylül 2013 tarihli Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında yer alan hükümlere göre, imar planına göre kat adedinin belirlenmesinde kırmızı kot esas alınıyor. Buna göre kırmızı kot nedir, diyorsanız hemen yanıtlayalım.

Kırmızı kot hesabı:
Kırmızı kot, imar planında gösterilen yolun gerekli hesaplar yapıldıktan sonra kullanıma hazır halini ifade eder.

İmar planına göre kat adedinin belirlenmesinde bu kot esas alınır. Kot alınan nokta parselin mahreç aldığı yol esas alınarak veya binanın köşe kotlarının ortalamasının alınması suretiyle, ilgili idarelerin imar yönetmelikleri ile veya imar yönetmeliklerinde hüküm bulunmaması halinde bu Yönetmelikteki esaslara göre belirlenir. Viyadük, köprü gibi parsele giriş çıkış yapılamayan yerlerden ve parsele bitişik olmayan yollardan kot alınmaz.

Kottan açığa çıkan kat kazanmak ve yapının kat sayısını artırmak amacıyla kot alınan nokta tespit edilemez. Kot alınan noktanın tespitinde bölge kat rejiminin aşılmaması, komşu parseller dahil yol cephelerinde sokak siluetinin korunması esastır. İlgili idarece yol kotuna göre; binanın kot alacağı noktaya ve arazinin kotlarına ilişkin belgelendirme yapılmadan, tabi zeminde hiçbir şekilde kazı veya dolgu yapılamaz. Ruhsat veya yapı kullanma izni alınmış yapılarda ruhsat eki projesine aykırı olarak bodrum katları açığa çıkarmak üzere kazı ve tesviye yapılamaz. Aksi takdirde İmar Kanununun 40 ve 42 nci maddeleri uyarınca işlem yapılır.

İmar Kanunu Madde 40-
Arsalarda, evlerde ve sair yerlerde umumun sağlık ve selametini ihlal eden, şehircilik, estetik veya trafik bakımından mahzurlu görülen enkaz veya birikintilerin, gürültü ve duman tevlit eden tesislerin hususi mecra, lağım, çukur, kuyu, mağara ve benzerlerinin mahzurlarının giderilmesi ve bunların zuhuruna meydan verilmemesi ilgililere tebliğ edilir.

Tebliğde belirtilen müddet içinde tebliğe riayet edilmediği takdirde belediye veya valilikçe mahzur giderilir; masrafı %20 fazlasıyla arsa sahibinden alınır veya mahzur tevlit edenlerin faaliyeti durdurulur.

İmar Kanunu Madde 42-
( 1)Ruhsat alınmadan veya ruhsat veya eklerine veya imar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapının yapı sahibine ve müteahhidine, istisnalar dışında özel parselasyon ile hisse karşılığı belirli bir yer satan ve alana 500.000 TL. dan 25.000.000 liraya kadar para cezası verilir. Ayrıca fenni mesule bu cezaların 1/5'i uygulanır.
Birinci fıkrada belirtilen fiiller dışında bu Kanunun 28,33,34,39 ve 40. maddeleri ile 36. maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen mal sahibine, fenni mesule ve müteahhide 500.000 TL. dan 10.000.000 liraya kadar para cezası verilir.

Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen fiillerin tekrarı halinde para cezaları bir katı artırılarak verilir.
Yukarıdaki fıkralarda gösterilen cezalar, ilgisine göre doğrudan doğruya belediyeler veya en büyük mülki amir tarafından verilir.

(2) Bu cezalara karşı cezanın tebliğinden itibaren yedi gün içinde sulh ceza mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz, zaruret görülmeyen hallerde evrak üzerinde inceleme yapılarak sonuçlandırılır. İtiraz üzerine verilen karar kesindir.

İlgili idarenin Cumhuriyet Savcılığı aracılığıyla sulh ceza mahkemesine başvurması üzerine, bu mahkemelerce ayrıca, yukarıdaki fıkralara göre ceza verilen fenni mesuller ve müteahhitler hakkında bir yıldan beş yıla kadar meslekten men cezasına da hükmolunur.

Bu husustaki mahkeme kararları ilgili idarelerce Bakanlığa ve meslek mensubunun bağlı olduğu meslek teşekkülüne bildirilir.

Bu maddeye göre belediyelerce verilen cezalar dolayısıyla tahsil olunan paralar belediye bütçesine irad kaydolunur.

Sinan Aktan

Sinan Aktan
25 Ağustos 2014

köşebaşı parsellerde(Ayrık nizam)Kesişen yolların farklı ölçüde olmaları halinde büyük olanının orta noktasının tretuvar üst seviyesinden bina kotu alınır deniyor .fakat açıklama yanlış şöyleki Kesişen iki yol
büyük yol 12 mt. küçük yol 10 mt.iki yolun kot farkı 5.60 mt.bu nasıl kotlandırılacak.halbuki ayni ölçüde kesişen ve kot farkının faklı olduğu yollarda çözüm getirilmiş.2 mt.farklı olan yol ölçüsünden dolayı kotlandırma mantıken kabul edilemez bir durum yaratıyor.Ayrık nizam köşe başı parsellerde kesişen iki yol ve büyük yol 12 mt. küçük yol 10 mt. iki yol arasındaki kot farkı 5.60 mt.dir.Yapılacak binanın nasıl kotlandırılacağı hakkında bilgi verirseniz memnun oluruz .selamlar.