Uzman, artik düsünmeyi birakmis olan adamdir – sadece bilir!

Uygulama Projesi Çizim standartları

- Yerleşim Planında Zemin Kat çizilir, Bina dış boyutları ile bahçe mesafeleri işlenir, Yapı Yaklaşma sınırı farklı bir çizgi ile belirlenir.
– TAKS: Yapı ve yapıların, zeminle irtibatını sağlayan taşıyıcı sistem elemanı olan kolonları birbirine bağlayan kirişlerin dışının çevrelediği alandır. Bahçeye yapılan eklenti ve müştemilat taban alanı içinde sayılır. Gömme balkonlar TAKS a dahildir.
– Mevcut durum (yapılar, sınırlar, yollar, yeşil örtü), imar sınırları, önerilen yapı konumları ve çevre düzenlemeye ait çizgiler farklı teknikle çizilir.
– Kadastro ve imar sınırları çaplarına uygun olarak yerleşme planı üzerine işlenir.
– VAZİYET PLANI: Parsel köşe ve parsel düzenleme kotları verilecektir. Parselde birden fazla yapı varsa her biri için ayrı ayrı düzenleme ve subasman kotları verilecektir. Parseli boydan geçen ve her bloğu gösteren kotlanmış kesit çizilecektir. Düzenleme sonucu istinat duvarı çıkıyorsa boy ve yüksekliği belirtilecektir.
– Bloklar kodlanır (isimlendirilir). Blok kodları için A; B,N şeklinde harfler, aynı blokların tekrarlarına A-1, A-2,A-n şeklinde harf ve rakamlar tercih edilmelidir.
– Blokların içine kat adetleri, dışına blok dış boyutları yazılır, saçak izdüşümleri işaretlenir.
– Paftanın uygun yerine, blokların kat adetleri, gabarileri, her kat alanı, toplam inşaat alanları yazılır.
– Blokların, yol ve komşu binalara, parsel sınırlarına röper noktalarına, korunacak yapılara uzaklıkları, gerekiyorsa konum açıları, eksiksiz ölçülendirilir.
– Blok köşeleri, arsa içi servis yolları, istinad duvarları, meyil, rampa ve merdivenlerin başlangıç ve bitiş noktaları, servis avluları, zemin altındaki tesisler ve gerekli başka noktalar plankote röper kotuna göre kodlandırılır ve bu kotların altına ayırt edilebilecek şekilde hali hazır duruma ait kot yazılır.
– Otopark yönetmeliğine uygun olarak parsel içinde düzenlenen otopark yerleri belirlenir, ölçülendirilir ve m2leri yazılır. Paftanın bir köşesine otopark alanı ihtiyacı hesabı yazılır.
– OTOPARKLAR: Bina içinde projelendirilecekse rampa eğimi max %20 bahçede düzenlenecekse yan bahçe tarafından ( bina girişleri hariç ) 3.00 mt şartı sağlanacaktır.
– Binanın önemi gerekiyorsa çevreyi içeren, iki kesit yada siluet çizilir.
– Fosseptik yapılacaksa yeri ve ölçüleri belirlenir.
– Müştemilat bahçede çözülmüşse ölçüleriyle çizilir.

PLANLARDA :
– Bütün kat planları ile benzer kat planlarının biri çizilir, Tekrar eden katlar için açıklama yazılır.
– Taşıyıcı aks sistemi, statik projeye uygun harf ve sayılarla (koordinat sistemi esaslarına göre X ekseni üzerine harfler, Y ekseni üzerine sayılar olmak üzere) belirlenir.
– Bloklar, katlar ve katlardaki her mahal kodlandırılır ve mahal isimleri yazılır.
– Kat planlarının kesit geçirilen yerlerinde kesit çizgisinin tümü ve bakış yönü gösterilir.
– KOTLAMALAR: Zemin kat planında sahanlık ve kat kotları, normal kat planında ise tüm katların kotları verilecektir. Kesitlerde bina içi kaplama üst kotu verilmeyecektir. Kesit ve cephelerde mevcut arazi nokta nokta, düzenlenmiş arazi koyu çizgi olarak çizilecektir.
– Dilatasyonlar ve bacalar her katta gösterilir ve ölçülendirilir.
– Modüller, inşai akslar ve kesişme noktaları belirlenir.
– Yeterli ölçü verilir. (Her mekandan duvar hareketlerini gösterecek şekilde, yatayda 2, düşeyde 2 olmak üzere en az 4 ölçü çizgisi verilir.)
– ÖLÇÜLENDİRME: Bina dışıda doluluk-boşluk, girinti-çıkıntı, aks ve toplam olmak üzere en az dört, bina içinden ise biri dış duvar tarafı olmak üzere en az iki ölçü verilecektir.
– Taşıyıcı elemanlar (kolon, perde duvar, pano vb.) ayrı çizim tekniği ve gerçek boyutları ile gösterilir.
– Pano canlı bölme, alçak duvar vb. gibi mahal ve bina ayrım elemanları eksiksiz gösterilir şematik açıklamalar yapılır, yükseklikleri yazılır.
– Mutfak, ofis, laboratuar, çamaşırhane, banyo, wc vb. gibi hacimlerde bütün tezgahlar, lavabo, eviye banyo ve duş tekneleri, pisuvar ve wc. Taşları sağlık donatımı ile doğalgaz kullanımına açık bölgelerde (kombinin yeri), mekanda ısıtma amaçlı soba kullanılıyor ise doğalgaz sobasının yeri ve bunların olduğu mekanlarda bacanın projelerine ve imalat tariflerine uygun çizilmesi gerekir.
– Tüm farklı kat planında tefriş yapılır.
– TEFRİŞ: 1/50 uygulama projelerinde sabit elemanlar dışında tefriş yapılmayacak, taramalarda aşırıya kaçılmayacak ve ince çizgi kullanılacaktır. Tefrişli planlar isteniyorsa ayrıca 1/50 veya 1/100 ölçekli verilecektir.
– Bütün doğramalar detayına uygun ve şematik olarak çizilir, açılan kanatları belirtilir, aksları gösteren çizgiler üzerinde eni ve yüksekliği ile kaba yapı boşluğu gösterilir.
– Esas giriş önü tretuvar kotu 0.00 kabul edilerek, döşemelerdeki bütün kot farklarına ait değerler bitmiş ve kaba yapı kotu olarak ayrı ayrı gösterilir.
– Merdivenler konstrüksiyonlarına uygun olarak çizilir, merdiven numarası, basamak adedi, genişlik ve rıht yüksekliği yazılır. Merdiven ve sahanlık aksını gösteren çizginin basamakları kestiği noktalar çıkış yönünde numaralanır ve bu çizgi en son basamakta ok ucu olarak bitirilir. Korkuluklar çizilir, merdiven genişliği ölçüleri verilir. Başlangıç ve bitiş noktalarında ve sahanlıklarda kaba döşeme kotları verilir. Rampaların çıkış yönü okları, eğimleri, korkulukları, başlangıç ve bitiş noktalarının kaba döşeme kotları yazılır ve ölçüleri verilir.
– Asansör, yürüyen merdiven, monşarjlar kapasitelerine ve donatım projelerine uygun olarak çizilir.
– Zemin kat planlarında çevre tanzimi, (tretuvar, bağlantı yolları, giriş platoları, çiçeklikler vb.) gerektiği kadar işlenir. Kaba ve bitmiş kotları verilir, yapı ile ilişkili olarak ölçülendirilir.
– Asma tavan yapılması gerekli mahaller belirtilir. Malzemesi mahal listesinde gösterilir.
– Planın geçtiği düzlem ile tavan arasında kalan imalat nokta nokta işlenir(saçak, ara kat, çıkma vb.).
– Çarpık-eğri imalatların gerçek ölçüleri hesaplanarak üzerlerine yazılır.
– Karo seramikler gerçek ölçülerine göre taranır.
– Çatı planı çizilir. Meyiller, su toplama yerleri, dereler, tesisat, ve asansör çıkıntıları, bacalar, yağmur inişleri, çatı çıkış delikleri gösterilir ve gerekli kotlar verilir.
– ÇATILAR: Çatı formu ( kırma, beşik, vs.) proje müellifince belirlenecek ancak mahya kotu h:3.50 mt-yi çatı eğimi %35 geçmeyecektir. Çatı eğimi saçak ucundan başlayacaktır. Çatı planında duman ve havalandırma bacaları gösterilecek ve çatı eğimi yazılacaktır. Merdiven kova duvarları çatı arasında da devam edecek ve çatı arasına kapı ile girilecektir. Çatı eğimli plak olarak düşünülmüşse bu durum statik hesap ve betonarme projede dikkate alınacaktır. Yüksekliği 2 mt aşan kalkan duvarlar 20 cm olarak projelendirilecek ve üzerine en az 20/20 cm hatıl dönülecektir. Çatı fenerleri pencere ( fener içi pencereleri max 120 cm den olacaktır.) boyutunu aşmayacaktır.
– Yağmur iniş boruları gerçek boyutlarında çizilir ve ölçüleri yazılır.
– Zemin kat planlarında kuranglezlerin görünüşleri konstrüksiyonlarına uygun çizilir, ölçülendirilir.
– Sabit röpere göre tüm kotlamalar bağlanır.
– Müştemilat bahçede çözülmüşse ölçüleri ile gösterilir.
– ÇIKMALAR: Yapının ön ve arka bahçe tarafında max 1.50 mt ve muvafakat alınması şartıyla tüm cephe boyunca ( kapalı çıkmalarda yoğunluk ölçüsünde), yan bahçe tarafında 1.00 mt ve cephe boyunun 2/3 kadar yapılabilinecektir. Zemin kat balkonlarının altı kapatılacaktır.
– BODRUMLAR: Bodrum katta her bağımsız bölüm için min. 2.5 m2 müştemilat alanı ayrılacaktır.
– OTOPARKLAR: Bina içinde projelendirilecekse rampa eğimi max %20 bahçede düzenlenecekse yan bahçe tarafında ( bina girişleri hariç ) 3.00 mt şartı sağlanacaktır.
– ASANSÖRLER: Projelerde kova boyutları asansör firmalarınca hazırlanan avan projelerde göre seçilecek, yapımı düşünülen kapı tipi yazılacaktır. Asansör bodrum kata iniyorsa temelde, inmiyorsa bodrum katta kova dip kotu verilecektir.

KESİTLERDE :
– Her bloktan en az iki kesit çizilir. Kesitlerden biri merdivenden, diğeri yapıda konstrüktif özelliği olan yerlerden en çok bilgi verecek şekilde geçirilir. Gerektiği durumlarda kesit sayısı çoğaltılır.
– En az bir kesit kapı ve pencerelerden geçirilir.
– Kesitin geçtiği yerlerdeki mahallerin kodları ve isimleri yazılır.
– Yapının strüktürü ile ilgili dekoraktif elemanlar detaylarına uygun ve şematik olarak çizilir, malzeme açılımları yapılır.
– Asma tavan alt yüzü ile bitmiş döşeme arasındaki net kat yüksekliği ayrı bir ölçü çizgisiyle verilir.
– Pencere altı dolu kısımlarının yapım şekli açık olarak belirtilir.Kiriş bitişi, duvar dolgusu ayrı ayrı kodlandırılır, radyatör yüksekliği gösterilir. Parapet-denizlik detaylarına uygun çizilir. Su toplama şekli gösterilir.
– Giriş saçakları ve balkonlar eğimleri, örtü ve yalıtım malzeme açılımları yazılarak sistem ve imalat detaylarına uygun çizilir. Malzeme isimleri verilir.
– Bodrum döşeme ve duvarlarında yalıtım gerekiyorsa sistemi hakkında açıklama yapılır.
– Kuranglezler konstrüksiyonlarına ve detaylarına uygun olarak çizilir. Su toplama şekli ve yalıtım hususları ile diğer malzeme açılımları verilir., kot ve ölçüleri yazılır.
– Doğal zemin nokta nokta, önerilen zemin devamlı çizgi ile gösterilir ve her ikisine ait gerekli kotlandırma eksiksiz yapılır.
– Bütün kotlar, sabit röper kotu ile bağlantılandırılır.
– Cephelerdeki elemanlar güneş kırıcılar detayların uygun olarak çizilir, malzemeleri ve kotları yazılıp ölçülendirilir.
– Cephelerdeki hareketler işlenir, gerekirse açıklayıcı notlar yazılır.
– Çatı konstrüksiyonu gerçek şekil ve ölçüleri ile detayların uygun olarak çizilir. Kullanılan bütün malzemelerin isim ve ölçüleri derelerin, mahyaların, asansör ve diğer çıkıntıların, bacaların kotları ile çatı eğimi yazılır.
– Kesit düzleminin arkasında kalan ve görünen kısımları, görünüşlerde istenenlere uygun olarak çizilir.
– Planlarda görülmeyen ölçüler verilir.
– Müştemilat bahçede çözülmüşse en az bir kesitte ölçüleri ile gösterilir.

GÖRÜNÜŞLERDE :
– Bütün görünüşler çizilir. Bulundukları düşey düzlemlere göre farklı çizim tekniği ile gösterilir.
– Mimari ile ilgisi olmayan çizgilere yer verilmez.
– Doğal zemin nokta nokta, önerilen zemin devamlı çizgi ile gösterilir ve kotlandırılır.
– Zemin altında kalan yapı kısımlarının dış hatları kesik çizgilerle belirtilir ve kotlandırılır.
– Cepheye arkadan bağlanan bütün kiriş ve döşemeler nokta nokta (ifade edecek kadar) işlenir.
– Cephe kaplama malzemesi ve renkler yazılır. Cephelerdeki hareketler belirtilir, gerekiyorsa not yazılır.
– Yağmur inişleri ve olukları, paratoner inişleri gösterilir.
– Kapı ve pencere görünüşleri, korkulukları detaylarına uygun olarak çizilir, açılan kanatlar işaretlenir.
– Saçaklar, balkonlar, döşeme denizlik altı,lento altı, kalkan duvarları, oluk, mahya, baca ve çıkıntılarına kot verilir.Plan ve kesitlerde gösterilemeyen ölçüler yazılır (Saçak kalınlığı, balkon korkuluğu yüksekliği, konsollar vb.).
– Müştemilat bahçede çözülmüşse gösterilir.

SİSTEM DETAYLARINDA :
– Balkon korkuluğu, merdiven, çatı, sistem detayları ve cephe sistem detayları uygulama projesinin ekinde sunulacaktır.
– Sistem detayının planı, kesiti ve görünüşü aynı ölçekte, olanaklı ise aynı paftaya çizilir.
– Değişik malzeme, imalat yada yapı elemanlarının tüm birleşme özellikleri şematik olarak gösterilir, ayrıntı imalat detayında verilir.
– Tüm malzeme isimleri yazılır, malzeme açılımları yapılır.
– Malzeme isimlerinin yanlarına gerekiyorsa pano- ları yada referans no- ları yazılır.
– İmalat detaylarının referans numaraları ve bulundukları pafta numaraları yazılır.
– Sistem detayının yer aldığı mahal no- ları ve uygulama projesi pafta no- ları yazılır.
– SİSTEM DETAYI: Sistem detayları mevcut kesitin büyütülmüş ölçekli kopyası değil, detayları gösterir tarzda verilecektir. Özellikle ısı yalıtım uygulamasına geçilmesi sebebiyle Betonarme elemanları yapılacak ısı yalıtım malzemeleri ile duvar birleşim detayları gösterilmelidir.
– ISI YALITIM DETAYLARI: Projenin şekli ilavesi değil uygulanabilir boyutlarda değerlendirilerek projelendirilecektir. Yürürlükte bulunan 8.5.2000 tarih ve 24043 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan -Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliği- şartlarına uyulacaktır.

MERDİVEN DETAYLARINDA :
– Merdivenin 1/20 ölçekli Plan ve Kesiti çizilir, Balasmanlı merdiven planlarında tüm basamakların dar ve geniş ölçüleri yazılır. Kesitlerde basamak yükseklikleri belirtilir. Malzeme ile ilgili bilgiler eksiksiz olarak işlenir.

TÜM PROJELERDE :
– 3194 Sayılı İmar Kanunu.
– Kat Mülkiyeti Kanunu.
– 3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği.
– Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik.
– Asansör Yönetmeliği.
– Sığınak Yönetmeliği.
– Otopark Yönetmeliği.
– Mimarlar Odası Yönetmelikleri.
– Tüm imar mevzuatı hükümlerine ve Merkez İlçe ve Diğer İlçelere deki, İlgili Belediyelerin Plan Notları ve Meclis Kararlarına uyulması zorunludur.

Comments of this post

Henüz yorum bulunmuyor!